Wednesday, November 04, 2009

Berakhlak Seindah Rasullullah S.A.W 4


S

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. An – Nisa : 58

Hadis Nabi “ Jaminlah 6 perkara untukku maka aku akan menjamin syurga untuk kalian ; jujurlah dalam berkata – kata, tepatilah janji, sampaikanlah amanah yang dipercayakan kepada kamu, jagalah kemluan kalian, jagalah penglihatan kalian dan jagalag tangan kalian dari perbuatan keji” HR Ahmad

Mengkianati amanah adalah sifat MUNAFIQ

JENIS – JENIS AMANAH

1. Amanah harta benda dan barang – brangan titipan

Sabda Rasul S.A.W, Orang muslim adalah orang yang menyelamatkan saudaranya yang muslim dari lidah dan tangannya

Sabda Nabi S.A.W lagi, Orang Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada manusia atas diri dan harta bendanya [HR Bukhari]

Tolong perhatikan barangan yang kita pinjam walau pun sekecil mana pun barang tersebut seperti CD, Buku, Pengetip kuku mahupun apa sahaja yang kita pinjam dan ia bukan milik kita maka perlunya kita pulangkan.

2. Amanah dalam berjual dan beli

Perdagang yang jujur lagi dapat dipercayai datang ke syurga bersama – sama para nabi dan syuhada

Tersebarnya islam adalah melalui perdagangan dan para perdagang ini membawa 1 nilai yang amat mulia yaitu AMANAH

3. AMANAH menjaga Rahsia

Ketika seseorang berkata – kata sambil melihat ke kanan dan ke kiri(berniat merahsiakan), maka kata – kata itu adalah sebuat amanah HR Abu Daud

Susungguhnya siksa dari tidak menjaga amanah yang paling besar di hadapan ALLAH pada hari kiamat adalah pembicaraan rahsia suami kepada isteri dan isteri kepada suaminya, kemudian rahsia itu akan diwar – warkan kepada orang lain. HR MUSLIM

4. AMANAH dalam bersikap kepada wanita

23. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya."

24. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, ke- mudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan[1118] yang Engkau turunkan kepadaku."

[1118]. Yang dimaksud dengan Khair (kebaikan) dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli Tafsir ialah barang sedikit makanan.

25. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami." Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu."

26. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

"Surah QASHASH : 23 – 26"

Isteri adalah amanah –

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.An – Nisa : 21

5. AMANAH anak – anak dalam bersikap di hadapan orang tuanya

Pelanggaran amanah

o Sekecil – kecil benda = mengambil wang ibu bapa tanpa pengetahuan parent

o Si gadis keluar bersama lelaki lain tanpa pengetahui parent


6. AMANAH tang tidak pernah habis

Segala nikmat yang ALLAH berikan kepada kita adalah amanhNYA pada kita

· Mendidikan ANAK Yang dianugerahkan

· Kesihatan yang diberikan – ate merokok?

· Mata

· Lisan

Hadis nabi. “ Tidaklah tergelincir seseorang hamba ke dalam NERAKA kecuali ia mampu menjawap empat pertanyaan

· Tentang umurnya (untuk apa digunakan)

· Masa muda ( bagaimana dia habiskan)

· Harta ( bagaimana dapat dan di gunakan)

· ILMU (sejauh mana dia amalkan)

7. AMANAH dalam menjaga agama

Menjaga nilai – nilai agama dan menyiarkannya kepada seluruh manusia

Sabda Nabi, “ sampaikanlah pesanku kepada manusia meskipun hanya 1 ayat” HR Tirmizi


Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ali Imran : 110

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh, Al - Ahzab : 72

Bedah buku Berakhlak Seindah Rasulullah S.A.W - Amr Khalid
(Ibnusarha)

No comments:

Post a Comment

Sebarang cadangan dan pendapat boleh kemukakan di sini...

Anda juga mungkin meminati...